Utdelningsaktier

Billiga utdelningsaktier för din utdelningsportfölj

Last Updated on september 19, 2021 by Fiverr

Huruvida en aktie är billig eller dyr har ingenting att göra med om den köps till ett lågt eller högt pris. Istället handlar det om vad du får för pengarna – vilket värde aktien har. För att hitta billiga utdelningsaktier behöver du använda dig av nyckeltal som bland annat P/E, P/S och P/B. 

Att investera i utdelningsaktier är att utmärkt sätt att få chans till löpande direktavkastning på ditt innehav, utan att behöva sälja av någonting.

Inför en investering är det viktigt att göra ett grundligt förarbete och en research av de aktier man är intresserad av, i syfte att få veta vad man faktiskt betalar för – det vill säga hur mycket värde man får för pengarna.

Det optimala är förstås att hitta så billiga utdelningsaktier som möjligt. Detta syftar dock inte till att de ska vara billiga att köpa, utan att du får mycket värde i förhållande till det du betalar.

För att avgöra om en aktie är dyr eller billig behöver man sätta priset i relation till andra värden, och det gör man med hjälp av så kallade värderingsmultiplar – vilka i sin tur ger olika nyckeltal.

Värden man ofta jämför med är bland annat bolagets egna kapital, försäljning och vinst.

Längre ned i artikeln dyker vi djupare ned i hur man räknar fram olika nyckeltal och på vilket sätt de kan användas för att bedöma huruvida en aktie är dyr eller billig. Vi kikar även på vilka faktorer som styr priset på en aktie, vad utdelningsaktier är och hur man bygger en bra utdelningsportfölj.

Men först – en lista på populära svenska utdelningsaktier hos Avanza.

Populära och billiga utdelningsaktier i Sverige

 1. Ratos A
 2. Husqvarna A
 3. Tele 2 B
 4. BillerudKorsnäs
 5. EQT
 6. Ericsson B
 7. Epiroc B
 8. Bravida Holding
 9. Addtech B
 10. Samhällsbyggnadsbo. i Norden B
 11. Skanska B
 12. Avanza Bank Holding
 13. Arjo B
 14. Stora Enso
 15. NCC
 16. Angler Gaming
 17. Bahnhof
 18. Eastnine
 19. Pricer
 20. Fastpartner
 21. Axfood
 22. Latour
 23. ABB Ltd
 24. Beijer Ref
 25. JM
 26. Holmen
 27. Atlas Copco
 28. ICA Gruppen
 29. SWECO
 30. Essity
 31. Electrolux
 32. Intrum
 33. Boliden
 34. TietoEVRY Oyj
 35. Mycronic

Läs mer om respektive aktie genom att klicka på länkarna till Avanza. Där hittar du också fler billiga utdelningsaktier. Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Komplettera med utländska utdelningsaktier

Utländska utdelningsaktier kan vara bra ur flera aspekter. Dels får du exponering mot andra marknader än den svenska, men du får också en valutadiversifiering (vilket förvisso kan vara riskfyllt, men även lönsamt) och chans till mer frekventa utdelningar.

Utomlands är det vanligt med aktieutdelningar betydligt oftare än en gång per år – vilket är standard i Sverige. En gång per halvår, kvartal eller till och med per månad är vanligt.

Läs gärna mer i vår artikel om utländska utdelningsaktier – och utforska utbudet av tillgängliga aktier hos Avanza.

Så hittar du billiga utdelningsaktier – 6 nyckeltal

I syfte att avgöra om en utdelningsaktie är billig eller dyr finns ett antal olika värderingsmultiplar – eller nyckeltal – man kan använda sig av. Nyckeltalen visar olika typer av värden eftersom det finns olika sätt att värdera huruvida en aktie är billig eller dyr.

Man behöver inte nödvändigtvis använda sig av samtliga nyckeltal i sin analys av aktier, även om desto fler ger en än mer nyanserad och djupare bild. Ett eller ett par räcker oftast ganska lång väg.

Att analysera och värdera aktier med hjälp av nyckeltal kräver en del kunskap och insikt om aktier och aktiehandel i allmänhet. Värderingsmetoder används således främst av erfarna investerare.

Är du nybörjare eller sedan tidigare obekant med dessa nyckeltal och hur de används, är det en god idé att plugga på lite extra om dem innan du börjar använda dem i praktiken.

Följande sex nyckeltal är några av de som används mest för att värdera aktier:

1. P/E-tal

P/E står för Price to Earnings, och räknas fram genom att man tar aktiekursen dividerat med årsvinsten per aktie. Genom att titta på P/E-talet kan man se både aktuellt vinstutfall samt prognos för framtida vinst. Rent konkret visar P/E-talet priset på en aktie i relation till hur mycket vinst bolaget gör på en aktie.

Vidare visar också P/E-talet hur lång tid det väntas ta innan du får tillbaka din grundinvestering – det vill säga de pengar du betalar för aktien om du köper den idag.

För en aktie med ett P/E-tal på 20 skulle det alltså ta 20 år innan du får tillbaka det du betalade för aktien, under förutsättning att bolagets intäkter och prestationer fortsätter som idag. Bolaget handlas alltså för 20 gånger årsvinsten. För en aktie med ett P/E-tal på 10, förväntas det istället bara ta 10 år.

Ett lägre P/E-tal är således att föredra – men vad är ett lågt P/E-tal? Genomsnittet för bolag listade på Stockholmsbörsen ligger omkring 14-15, så allt under 15 kan räknas som lågt.

P/E-talet ger också en indikation på vilka förväntningar marknaden har på bolaget. Ett högt P/E-tal kan indikera att marknaden förväntar sig fortsatt stark tillväxt, men det kan också vara ett tecken på att bolaget är övervärderat.

Större, äldre och mer likvida bolag som nått sin peak i tillväxt har ofta lägre P/E-tal eftersom marknaden inte längre förväntar sig någon explosiv utveckling. Mindre och nyare bolag med mycket tillväxtpotential men sämre likviditet har av samma anledning ofta ett högre P/E-tal då marknaden istället har högre förväntningar på utveckligen.

Eftersom förhållandet med P/E-tal kan variera mellan olika branscher och segment, är det viktigt att jämföra bolag med likvärdiga konkurrenter – det vill säga bolag inom samma bransch.

2. Hög totalavkastning

Detta är ett bra nyckeltal för att jämföra utdelningsaktier med tillväxtaktier. Summan av totalavkastningen är utdelningar + aktiekursens värdeökning.

Utdelningsaktier är aktier för vilka en del av bolagets vinst betalas ut till aktieägarna – årligen, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis – vilket således ger en löpande avkastning.

Tillväxtaktier ger ingen utdelning men har istället bättre tillväxt och en aktiekurs som ofta stiger mer än utdelningsaktiernas – vilket blir positivt den dagen man som aktieägare säljer sitt innehav.

Vad som klassas som hög totalavkastning varierar och ser olika ut beroende på vilken tidsperiod man kikar på. För kortare perioder – till exempel 1 år – kan en totalavkastning som överstiger den för index (ca 6% efter borträknad inflation) anses vara hög.

För att bedöma totalavkastningen på längre sikt måste även andra variabler tas med i beräkningen – och då framförallt bolagets risktagande.

Om ett företag har skyhög totalavkastning men samtidigt visar sig ta väldigt höga risker både nu och framöver, är det inte omöjligt att det höga risktagandet en dag får medvinden att vända och förvandla de stora vinsterna till stora förluster.

Högst totalavkastning är med andra ord inte alltid bäst. En aktie med något längre totalavkastning (exempelvis en utdelningsaktie med både utdelning och tillväxtökning i balans) och lägre risk kan många gånger vara bättre – och billigare – än en med högre totalavkastning och betydligt mer risk.

Precis som med P/E-talet är det viktigt att använda totalavkastning som jämförelse mellan ungefär likvärdiga bolag, i syfte att få ett rättvisande värde.

3. P/S-tal

Det tredje nyckeltalet – P/S – står för Price through Sales och är det värde som visar aktiens pris i förhållande till företagets omsättning. P/S-talet räknas fram genom att dividera aktiekursen med bolagets aktuella omsättning per aktie.

Enkelt förklarat är P/S-talet det nyckeltal som används för att få en indikation på hur det går för bolaget rent försäljningsmässigt – eller hur marknaden värderar bolagets omsättning.

Ett lågt P/S-tal kan tolkas som en indikation på att en viss aktie är billig eftersom det visar att aktien är lågt värderad i förhållande till vad företaget omsätter i försäljning. Det kan också tyda på att marknaden förväntar sig att bolagets omsättning kommer att minska.

P/S-talet kräver mer tolkning än exemplevis P/E-talet, varför det kan vara lite mer komplicerat att använda.

4. P/CF

Ett lågt P/CF-tal kan också vara en indikation på att en aktie är billig. P/CF står för Price to Cash Flow, vilket är ett mått på aktens pris i relation till bolagets kassaflöde (det vill säga inflöde av pengar i verksamheten) per aktie. P/CF räknas således fram genom att dividera aktiepriset med det operativa kassaflödet per aktie.

En hög P/CF-ratio visar att aktiens pris är högt i förhållande till hur mycket pengar företaget drar in per aktie, medan en låg P/CF-ratio alltså visar på de motsatta.

Vidare kan ett väldigt högt P/CF-tal – men också ett negativt sådant – också tyda på att marknaden förväntar sig att bolagets kassaflöde kommer att stiga betydligt framöver, men det kan också ge en indikation på att företaget är ekonomisk instabilt.

5. P/B-tal

P/B är förkortning för Price/Bookvalue, vilket således är den ration som visar aktiens pris i förhållande till bolagets bokförda tillgångar. P/B-ration räknas ut genom att dividera det sammanlagda värdet av alla aktier med de bokförda tillgångarnas sammanlagda värde.

P/B-talet ger dig som investerare information om hur mycket eget kapital företaget har i relation till aktiekursen. Detta nyckeltal kan vara särskilt intressant vid analysering av företag inom typiskt kapitaltunga branscher – såsom banker, skogsbolag och fastighetsbolag samt andra företag med mycket fasta tillgångar.

Allt under 1 klassas i regel som ett lågt P/B-tal.

Viktigt att nämna om P/B-talet är att det endast inkluderar de bokförda tillgångarna. Finns så kallade dolda värden – det vill säga sådana tillgångar som är för lågt bokförda eller inte bokförda alls – fångas dessa inte upp av P/B-talet.

P/B-talet kan vara ett användbart analysverktyg för att hitta billiga utdelningsaktier då ett lågt P/B-tal enkelt förklarat innebär att du får köpa det egna kapitalet billigt. Ligger P/B-talet under 1 betyder det att du betalar mindre för aktien än vad bolagets egna kapital per aktie är.

Även om ett P/B-tal över 1 visar att du betalar mer för en aktie än vad det egna kapitalet per aktie är, behöver inte detta nödvändigtvis vara negativt. Det kan också indikera att marknaden är positiv och hoppfull om bolagets framtid och således är beredd att betala ett högre pris för aktien.

En fullständigt analys bör därför inte enkom baseras på P/B-talet.

6. ROE – Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital – eller Return on Equity – ger dig information om hur pass lönsamt ett företag är. ROE-värdet bör helst ligga någonstans kring 15-20% för att klassas som högt, men här måste man också ta hänsyn till såväl olika branscher som företag i olika storlek.

Ett högt ROE indikerar att en aktie är billig eftersom det visar att bolaget är duktigt på att åstadkomma en positiv avkastning på det egna kapitalet, utan behov av nya investeringar. Ju färre tillgångar och skulder som behövs för att generera positiv avkastning på det egna kapitalet, desto bättre – och desto högre ROE.

Sammanfattning

Summa summarum kan följande tyda på att en aktie är billig:

 • Lågt P/E-tal
 • Hög totalavkastning
 • Lågt P/S-tal
 • Lågt P/CF-tal
 • Lågt P/B-tal
 • Högt ROE/Hög avkastning på eget kapital

Att värdera aktier med hjälp av nyckeltal likt ovanstående (det finns även fler – exempelvis PEG-tal, EV/EBIT samt EV/EBITDA) kallas för att göra en relativ värdering. En relativ värdering – eller multipelvärdering – går betydligt snabbare än att göra en absolut värdering, vilken är en annan metod som kan användas.

En relativ värdering jämför också ett bolag med andra, medan en absolut värdering endast analyserar bolagets egna data utan att sätta dem i relation till liknande konkurrenter.

Aktiekursen styrs av utbud och efterfrågan

Priset på en aktie – det vill säga den kurs aktien står i – styrs till mångt och mycket av utbud och efterfrågan. Precis som vilka handelsvaror som helst egentligen.

Är utbudet gott med många ägare som vill sälja sina aktier i ett visst bolag sjunker i regel priset. Är efterfrågan istället större men antal aktier till salu färre, går priset upp.

Utbud och efterfrågan kan i sin tur påverkas av ett antal olika faktorer. Företagets ekonomiska resultat, rykten, branschens framtidsutsikter, konjunktur, marknadstrender, konkurrenter och tillväxtpotential är alla variabler som på både kort och lång sikt påverkar relationen mellan utbud och efterfrågan – och således även aktiekursen.

Vad gäller utdelningsaktier spelar också utdelningshistoriken in. Lyckas ett företag bibehålla en stark utdelningstrend med utdelning varje år och regelbundna utdelningshöjningar, får det i regel en positiv effekt på aktiekursen. Stabila utdelningsaktier är högt efterfrågade, varför priset på dem ökar.

Ett bolag som däremot slopar utdelningar och/eller regelbundet sänker utdelningarna kan däremot räkna med en negativ effekt på aktiekursen. Efterfrågan minskar men utbudet ökar (folk vill sälja av sina olönsamma aktier), vilket förstås får som resultat att kursen sjunker.

Vad är en utdelningsaktie – och hur fungerar en utdelning?

En utdelningsaktie är en aktie som ger dig möjlighet att ta del av bolagets vinst löpande – inte bara när du någon gång i framtiden säljer av ditt innehav och förhoppningsvis får en fin avkastning.

Att köpa aktier i ett bolag innebär som bekant att man köper ägarandelar i bolaget. Man blir delägare. Och som delägare i ett företag har du givetvis rätt att ta del av företagets vinster – såväl nutida som framtida.

Hur mycket av vinsten som ska delas ut och hur ofta är upp till varje bolag att besluta om. Beslut om utdelning fattas av företagsledningen och majoritetsägarna på en bolagsstämma, och baseras på senaste resultat och företagets ekonomiska status överlag.

Själva utdelningen består i regel av kontanter som betalas ut, men det kan också röra sig om andra tillgångar i företaget.

Viktigt att känna till är att inte alla aktier är utdelningsaktier.

Många bolag väljer att inte dela ut någonting alls till sina aktieägare, utan istället återinvestera hela vinsten (om det blir någon) i företaget. Start ups och bolag som befinner sig i väldigt expansiva tillväxtfaser ger mer sällan aktieutdelningar eftersom pengarna istället behövs för företagets utveckling.

Vidare är det förstås också en förutsättning att bolaget går bra för att en utdelning ska kunna göras. Ett minusresultat lämnar inget utrymme att dela ut några pengar.

Huruvida en aktie ger utdelning eller inte står alltid angivet i informationen om aktien. På Avanza och Nordnet står eventuell utdelning, belopp, direktavkastning (ett procentvärde), kommande utdelning och utdelningshistorik tydligt på respektive akties sida.

Äger du aktier som ger kontant utdelning betalas utdelningen ut till ditt handelskonto på förutbestämt datum. Utdelningsbeloppet som anges är alltid per aktie – så ju fler aktier du äger, desto mer utdelning får du.

Utdelningar är ofta synonymt med stabila, likvida företag

Som nämndes ovan är det inte alla bolag som delar ut vinsten till sina aktieägare.

För att en utdelning ska kunna göras krävs att företagets ekonomi är så pass bra att det finns utrymme för en utdelning. Således är bolag som ger regelbundna aktieutdelningar i regel väldigt stabila, välmående och välskötta.

Observera att det också finns väldigt stora och synnerligen välskötta bolag som ändå inte delar ut någonting av vinsten – exempelvis Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway.

Ett företag som har en lång oavbruten utdelningstrend och som dessutom regelbundet höjt utdelningarna visar på en kompetent ledning som har förmåga att styra och utveckla företaget på bästa och lönsammast möjliga sätt.

Varför delas vinsten ut?

Ju mer pengar på hög i företagskistan desto bättre kan tyckas, men så är inte fallet.

Aktieutdelningar görs för att hålla en bra balans i företagets kapital – alldeles för lite pengar är naturligtvis inte bra, men inte ett för stort överskott heller. Det optimala är att ha precis så mycket som krävs för att täcka kostnader, driva företaget, utveckla verksamheten med nya investeringar och fortsätta gå med vinst.

Sitter företaget på ett stort kapitalöverskott slår det negativt när prestation och lönsamhet ska mätas – vilket således är en stor anledning till varför företag ger utdelningar.

Det är också därför ett företag ibland kan besluta om en extra utdelning i samband med exempelvis en stor försäljning.

Äldre, större och mer mogna bolag som mer eller mindre nått sitt tak i fråga om tillväxt tenderar att dela ut mer av vinsten än andra, eftersom man inte längre befinner sig i någon stor expansionsfas med behov av många nya investeringar. Här ska dock ett varningens finger höjas.

Stagnerade bolag med en trött ledning som inte själva verkar sätta någon stor tilltro till bolagets framtida utveckling är inte att rekommendera. Just därför är det så viktigt att inte bara stirra sig blind på utdelningen, utan hur företaget går i övrigt.

Utdelning och direktavkastning är två sidor av samma mynt

Utdelning och direktavkastning är två begrepp som kan vara lätta att blanda ihop om man inte är bekant med utdelningsaktier och hur de fungerar.

Begreppen beskriver å ena sidan två olika värden, men är å andra sidan också två sidor av samma mynt eftersom de står i relation till varandra.

 • Utdelning anges alltid i ett fast belopp per aktie – till exempel 5 kronor/aktie. Det är alltså den summan du som aktieägare erhåller i kontant utdelning/aktie. Ju fler aktier du äger, desto högre utdelning.
 • Direktavkastning anges istället i procent, och visar utdelningens andel av aktiens totala pris. Är utdelningen satt till 5 kronor/aktie och aktiepriset är 100 kronor, blir således direktavkastningen 5/100 = 5%.

Eftersom direktavkastningen står i relation till aktiens pris är detta ett betydligt mer föränderligt värde än utdelningen. Utdelningsbeloppet kan ändras då och då om så beslutas på en bolagsstämma, men direktavkastningen förändras dagligen eftersom priset på aktien förändras dagligen.

Lägre aktiekurs ger högre direktavkastning

Detta är viktigt att känna till, eftersom det är lätt att lockas av hög direktavkastning och tänka att ju högre, desto bättre. Hög direktavkastning kan vara bra – till exempel om du sparar kortsiktigt – men det kan också vara tecken på att något inte står rätt till i bolaget.

Direktavkastningen stiger när aktiekursen sjunker. Står aktiens kurs i 100 kronor idag och kommande utdelning är satt till 5 kronor, är direktavkastningen 5%. Skulle aktiens pris plötsligt rasa till 75 kronor imorgon, förändras inte utdelningen – men däremot direktavkastningen som då istället blir 5/75 = 6,66%.

Har ett bolag länge haft en väldigt hög direktavkastning (genomsnittlig direktavkastning i Sverige är 1-3%), eller om direktavkastningen plötsligt stiger kraftigt, är det således viktigt att sätta sig in i varför.

Annars finns risk att du köper aktier med hög direktavkastning i ett bolag som går dåligt ekonomiskt. Och går bolaget dåligt ekonomiskt är det sannolikt bara en tidsfråga innan utdelningarna måste slopas eller minskas kraftigt – vilket i sin tur får en negativ effekt på aktiekursen och leder till förluster för dig.

Hög utdelning kan betyda dålig tillväxt

Utdelningens storlek kontra bolagets tillväxt är ytterligare en aspekt att ta hänsyn till med utdelningsaktier.

Ovanligt höga utdelningar och direktavkastningar hänger nämligen ofta ihop med väldigt låg eller till och med obefintlig tillväxt.

Om ett bolag väljer att dela ut hela eller så gott som hela vinsten, betyder det att ingenting återinvesteras i företagets verksamhet. Utan nya investeringar blir det svårt att växa, och utan tillväxt kommer aktiekursen med tiden att stagnera.

Sparar du kortsiktigt är inte framtida tillväxt nödvändigtvis så viktigt. Då kan aktier med hög direktavkastning och låg tillväxt vara det bättre valet.

Har du däremot en längre investeringshorisont är den ekonomiska tillväxten i allra högsta grad viktig, varför aktier med något lägre utdelning men riktigt bra tillväxt är bättre. En lagom direktavkastning brukar vara någonstans mellan 1-4%.

En stabil utdelningstrend är alltid att föredra

För att lyckas med utdelningsaktier finns ett antal viktiga urvalskriterier att kika på när du väljer bolag:

 • En obruten utdelningshistorik – regelbundna utdelningar under många år i rad
 • Bra utdelningstillväxt – det vill säga att utdelningsbeloppet regelbundet höjs
 • Rimlig utdelningsandel som är hållbar i längden

En obruten, gärna långtgående utdelningshistorik visar på att bolaget i fråga är stabilt, välskött och har möjlighet att många år i rad ge ut delar av vinsten.

Självklart kan det finnas tillfällen då en slopad utdelning kan vara ett klokare val – exempelvis om det råder en djup ekonomisk kris – men i regel bör ett företag helst ha en så obruten utdelningstrend som möjligt.

Bra utdelningstillväxt innebär att utdelningsbeloppet höjs varje år, eller så gott som varje år. Detta är särskilt viktigt om du avser investera långsiktigt, eftersom det ger stor effekt på din avkastning över tid. Att utdelningen kan höjas visar också att företaget fortsätter att gå med vinst.

Utdelningsandelen anges i procent och visar hur stor del av den totala vinsten som delas ut. Är vinsten per aktie 10 kronor och utdelningen sätts till 3 kronor, blir således utdelningsandelen 3/10 = 30%.

En lagom hög utdelningsandel bör inte vara alltför låg – vi vill ju trots allt ha lite utdelning – men den bör heller inte vara för hög. Är utdelningsandelen 100% betyder det att ingenting av vinsten sparas för att återinvestera i bolaget. Det lämnar heller inget utrymme för framtida höjningar av utdelningen.

Svenska aktier med stabil utdelningshistorik

Följande aktier är några av de med bäst utdelningshistorik på Stockholmsbörsen:

 1. ABB
 2. Atlas Copco
 3. ASSA Abloy
 4. Castellum
 5. Swedish Match 
 6. Loomis
 7. Hexagon
 8. SWECO
 9. NIBE
 10. Wihlborgs
 11. Vitec Software
 12. Hufvudstaden
 13. AstraZeneca
 14. Beijer Ref
 15. BTS Group
 16. Intrum
 17. Atrium Ljungberg
 18. Axfood 
 19. SCA
 20. Investor

Tips! Klickar du på länkarna kommer du till respektive akties sida hos Avanza, där du kan se detaljer om utdelningshistorik, kommande utdelningar etc. 

Preferensaktier

Preferensaktier – även kallade preffar – är en speciell typ av utdelningsaktier med vilka du alltid ges företräde till en utdelning.

Preferensaktier ger dig dels förtur vid en vanlig aktieutdelning, men också om bolaget skulle gå i konkurs eller behöva likvideras.

Utdelningen för preffar sätts likt utdelningen för stamaktier i förväg – men till skillnad från stamaktiernas utdelning kan utdelningen för preffar inte ändras om bolaget skulle göra en bättre vinst än väntat och besluta sig för att höja utdelningen.

Äger du preferensaktier är du med andra ord garanterad utdelning före alla andra (någon garanti för utdelning finns dock inte), men omfattas inte av utdelningshöjningar.

Preferensaktiernas särskilda förmåner medför att de ofta ligger dyrare i pris än vanliga utdelningsaktier. Att enkom inkludera preffar i sin utdelningsportfölj är i regel inte rekommendera, men de kan med fördel användas som ett komplement till övrigt innehav.

Bygg en bra utdelningsportfölj

Att investera i en trygg och balanserad utdelningsportfölj är en bra strategi som har god potential att ge riktigt bra lönsamhet både på kort och lång sikt.

Utdelningsaktier ger en regelbunden passiv inkomst som med fördel kan återinvesteras för att på så sätt ge ännu mer utdelning vid nästa tillfälle, och därmed komma åt den åtråvärda ränta på ränta-effekten. Man kan likna det vid en snöbollseffekt.

All utdelning behöver inte nödvändigtvis återinvesteras i samma bolag heller. En bra utdelningsportfölj som ger ett regelbundet inflöde av kapital ger en utmärkt möjlighet att investera i andra köpvärda aktier också – till exempel när en bra aktie tillfälligt sjunkit i pris eller när världsmarknaden överlag är pressad och det är köpläge på börsen.

En balanserad utdelningsportfölj kan se olika ut beroende på vilken investeringsstrategi och sparhorisont du har:

Kort sparhorisont: Sparar du mer kortsiktigt och i syfte att kunna dryga ute lönen med direktavkastning på dina aktier, kan utdelningsaktier med högre direktavkastning och lägre tillväxt vara att föredra. Hög direktavkastning kan dock vara riskfyllt, vilket är viktigt att vara medveten om.

Lång sparhorisont: Avser du spara under en längre tid och vill kunna utnyttja ränta på ränta-effekten för att bygga en riktigt stabil och stadigt växande utdelningsportfölj, är det viktigt att välja bolag med bra utdelningshistorik och bra utdelningstillväxt. Undvik bolag med alldeles för hög utdelningsandel och som verkar ha stagnerat.

En bra utdelningsportfölj kan med fördel också innehålla ett eller flera investmentbolag. Investmentbolag är kända som riktigt bra utdelningsaktier – många har både en framgångsrik utdelningshistorik, ger hög utdelning och lyckas dessutom höja utdelningen ofta.

Investmentbolag är också bra på så sätt att de har underliggande tillgångar i flera olika bolag – ofta av olika slag och i olika branscher – vilket tillför en bra diversifiering till portföljen.

En pengamaskin av utdelningsaktier – är det möjligt?

Absolut. Faktum är att det är fullt möjligt att leva enbart på avkastningen om man lyckas spara ihop till en tillräckligt stor utdelningsportfölj.

Exempel: En utdelningsportfölj med ett värde på 8 miljoner kronor och en genomsnittlig direktavkastning på 4% ger 320 000 kronor per år. Delat på tolv motsvarar det en helt okej månadslön.

Naturligtvis tar det tid att få ihop en portfölj på så mycket som åtta miljoner kronor. Det är heller inte något som är möjligt för alla. Även en mindre utdelningsportfölj kan dock ge så pass bra direktavkastning att man på sikt kanske kan jobba deltid. Några tusenlappar extra i månaden gör stor skillnad i ekonomin för de flesta.

Aktieutdelningar – Viktiga dagar att hålla koll på

Investerar du i utdelningsaktier finns det ett par viktiga dagar att lägga på minnet. Detta eftersom du måste ha ägt aktien innan en viss dag för att ha rätt att ta del av nästkommande utdelning.

Vilka specifika datum som dessa viktiga dagar infaller varierar från utdelningstillfälle till utdelningstillfälle och mellan olika aktier, så det gäller att hålla sig ajour.

Följande dagar är viktiga att komma ihåg:

 • Sink-dag
 • X-dag – eller likviddag
 • Avstämningsdag
 • Utdelningsdag

Sink-dag är den sista dagen då du kan köpa aktien och få rätt till kommande utdelning. Sink-dagen infaller således dagen före X-dagen.

X-dag är den dag då en aktie handlas utan utdelning – exklusive utdelningsrätt. För att ha rätt till nästa utdelning måste du således se till att äga aktien innan X-dagen infaller.

Avstämningsdag är dagen då företaget gör en avstämning av aktieboken. Alla som är aktieägare på avstämningsdagen är berättigade till utdelning, att rösta på bolagstämma och delta i en nyemission till exempel.

Utdelningsdag är den dag då aktieutdelningen bokförs på ditt konto.

Läs mer

Har du fått blodad tand och vill lära dig ännu mer om utdelningsaktier? Här på utdelningsaktier.nu hittar du flera intressanta artiklar om ämnet – kolla till exempel in Stabilaste UtdelningsaktiernaAmerikanska Utdelningsaktier och Utdelningsaristokrater – Europa. 

 

Observera: Aktierna i artikeln listor är inte att betrakta som investeringstips, utan bör endast användas som inspiration. Gör alltid din egen bedömning innan du köper en aktie.

 

Related Articles

Back to top button