Utdelningsaktier

Kan man leva på utdelningar?

Last Updated on oktober 5, 2022 by admin

Aktier med bra direktavkastning kan ge ett stabilt inflöde av kapital till din portfölj – men kan man leva på utdelningar? Svaret är ja, men det kräver i regel ett stort grundkapital och att man kompletterar med andra typer av investeringar vid sidan av. 

En framgångsrik aktieportfölj som genererar en passiv inkomst av enbart utdelningar kan öppna möjligheter för ett liv utanför ekorrhjulet. Många ställer sig frågan om det till och med kanske går att leva på utdelningar – och visst gör det det.

För att komma till den punkten krävs dock både en hel del kapital, en lång sparhorisont samt en balanserad portfölj med bred exponering och god riskspridning. Sällan räcker det även med att endast ha en utdelningsportfölj – som regel bör man även säkra upp med andra typer av investeringar.

Givetvis behöver det inte vara svart eller vitt heller. En utdelningsportfölj kan ge en fin extrainkomst som förvisso inte går att leva på, men som likväl kan sätta guldkant på livet och kanske göra det möjligt att till exempel gå ned i arbetstid eller gå i pension några år tidigare.

I den här artikeln reder utdelningsaktier.nu ut vad aktieutdelning egentligen är och hur det fungerar, vilka risker och möjligheter som finns samt vad som är bra att tänka på om du vill bygga en utdelningsportfölj – eventuellt med förhoppningen om att en dag kunna leva på avkastningen.

Först ut – en lista med några av de bästa svenska utdelningsaktierna sett till utdelningshistorik och tillväxt.

10 stabila svenska utdelningsaktier

  1. Hufvudstaden
  2. ABB
  3. Castellum
  4. Investor
  5. Vitec Software Group
  6. Atlas Copco
  7. NIBE
  8. Hennes & Mauritz
  9. Swedish Match
  10. ASSA Abloy

Klicka på länkarna för mer information om varje aktie. 

Basfakta: Vad är utdelning och hur fungerar det?

När du köper aktier i ett bolag investerar du i ägarandelar och blir delägare. Som delägare har du givetvis rätt att ta del av bolagets nutida och framtida vinster, oavsett hur många eller få aktier du äger.

Det finns två sätt på vilka man kan tjäna pengar genom att äga aktier; dels genom kursvinst – vilket innebär att du kan sälja dina aktier för ett dyrare pris än vad du köpte dem för – och dels genom utdelning.

Till skillnad från en kursvinst – vilken realiseras först den dag du säljer ditt innehav – får du genom utdelning en direktavkastning på dina aktier. Utan att du behöver avyttra dina tillgångar.

En utdelning är alltså när ett bolag väljer att dela ut en del av vinsten till sina ägare, istället för att behålla allt inom bolaget för exempelvis nya investeringar.

För att kunna dela ut hela eller delar av vinsten krävs förstås att ett företag faktiskt går med vinst, samt att det har en så pass stabil ekonomi att det finns utrymme för utdelning.

Överlag ger större, äldre och mer mogna bolag utdelning i större utsträckning än vad mindre och mer nyetablerade bolag gör. Helt enkelt för att de har hunnit bli så passa stabila att de har råd att göra det.

Nyare företag som befinner sig i expansiva tillväxtfaser behöver ofta behålla vinsten och återinvestera den, i syfte att kunna expandera och nå ökad ekonomisk tillväxt.

Hur ofta du som aktieägare erhåller utdelning beror på vilka utdelningsaktier du har i din portfölj. Varje bolag har nämligen sin egen unika utdelningspolicy i vilken det bland annat finns angivet hur ofta utdelning ska ske samt hur stor del av vinsten som ska delas ut.

De flesta svenska bolag ger utdelning en gång per år på våren, alternativt en gång på våren och en gång på hösten. Bonusutdelningar kan också förekomma utöver de ordinarie utdelningarna.

Utomlands är det vanligare med mer frekventa utdelningar – halvårsvis, kvartalsvis eller till och med per månad. Många amerikanska utdelningsaktier ger till exempel månatlig utdelning. Kontanta utdelningar är vanligast, vid vilka det totala utdelningsbeloppet för dina aktier betalas till det konto där du har dina aktier.

Drömmen om ekonomisk frihet ökar intresset för utdelningsaktier

I takt med allt fler börjar ifrågasätta normen med att arbeta hela livet och sedan gå i pension vid 65-70 års ålder, har också intresset ökat för finansiella investeringar i allmänhet, och kanske utdelningsaktier i synnerhet.

Det brukar sägas att man jobbar 40 timmar i veckan i 40 år, för att sedan få ut 40% av sin lön i pension. Många i de yngre generationerna ställer sig allt mer negativa till detta och utforskar istället andra vägar till inkomst – vägar som innebär betydligt mer frihet.

Detta trendskifte har vuxit fram under ett antal år och är inte på något sätt unikt för Sverige. I takt med att handel med aktier och andra finansiella instrument blivit mer tillgängligt för gemene man, framförallt genom att värdepappersmäklare numera finns online med enkla och användarvänliga plattformar, har också möjligheterna blivit fler.

Rörelsen FIRE – vilket står för Financial Independence Retire Early – grundades för omkring tio år sedan i USA med syftet att inspirera människor att spara och investera 50-75% av sin lön med målsättningen att kunna arbeta endast litegrann och leva ett friare liv – alternativt gå i pension redan i yngre medelåldern.

En liknande trend ses i Sverige och på andra håll i världen, om än inte under namnet FIRE. Att bygga en riktigt bra utdelningsportfölj med aktier som ger stabila utdelningar på regelbunden basis är ett sätt att på sikt kunna få den ekonomiska friheten många drömmer om.

Hemligheten? Ränta på ränta-effekten, framförallt. Det fenomen som det sägs att Albert Einstein benämnde som världens åttonde underverk.

Utdelningsaktier är utmärkta instrument för att komma åt den attraktiva ränta på ränta-effekten, vilken enkelt förklarat kan liknas vid en snöbollseffekt.

Genom att återinvestera dina utdelningar växer dina pengar exponentiellt och ger en högre direktavkastning för varje år. Nyckeln är just att återinvestera för att på så sätt få avkastning på väl grundinvesteringen som på avkastningen i sig.

Utdelningar är inga säkra kort

Det må låta enkelt att investera i utdelningsaktier, att skapa en balanserad portfölj och sedan leva på avkastningen som aktierna (förhoppningsvis) genererar. I själva verket är det förstås varken så lätt, eller så säkert att man lyckas.

För den som drömmer om och strävar efter ekonomisk frihet och ett liv oberoende av ett jobb, är det mycket viktigt att komma ihåg att utdelningsaktier inte på något sätt kan likställas vid en lön. De är riskfyllda instrument. Detsamma gäller för alla typer av finansiella investeringar.

Utdelningsaktier är finansiella instrument vilka kan både öka och minska i värde över tid. Så länge du inte belånar din portfölj kan du inte förlora mer än vad du har investerat, men det finns aldrig någon garanti för att du får tillbaka hela ditt investerade kapital.

Utdelningar kommer från utdelningsaktier, vilka i sin tur är ägarandelar i ett bolag. Detta innebär förstås att din avkastning i utdelningsaktier är direkt beroende av hur det står till rent ekonomiskt i det bolag du har investerat.

Ett företags utdelningspolicy, vilken till exempel kan klargöra att 50% eller 70% av vinsten ska delas ut, är ingen lag skriven i sten. Policyn gäller under förutsättning att företaget har råd att betala utdelningar.

Aktier är som bekant volatila instrument som kan fluktuera en hel del i värde både snabbt och över tid. Vissa mer än andra. Går ett företag dåligt är risken stor att utdelningarna slopas, vilket naturligtvis påverkar dig som aktieägare.

Vidare gör många även misstaget att blanda ihop utdelning från aktier med kupongränta på företagsobligationer som ägs via en fond. Obligationer är en form av lån från investerarna till företaget, varför kupongräntan måste betalas.

Aktier är inget lån utan en investering. Även om det förstås är bra att ge utdelning för att hålla ägarna nöjda och lojala, kan – och bör – ett företag ställa in utdelningar om ekonomin är dålig.

Sammantaget kan alltså sägas att utdelningsaktier och utdelningar utan tvekan för med sig möjligheter som kan visa sig bli mycket lönsamma, men att det också är viktigt att agera riskmedvetet.

Hur ser dina levnadskostnader ut? Hur mycket behöver du?

Att så småningom kunna leva på eller åtminstone till viss del kunna leva på utdelningar förutsätter att man börjar i god tid, samt att man sätter upp en utförlig investeringsplan.

Utdelningar så pass stora att de månatligen motsvarar en heltidslön eller deltidslön är inget som sker över en natt – det tar oftast många år.

Ett bra första steg är att se över och kalkylera dina levnadskostnader. Hur mycket behöver du för att kunna leva ett sådant liv du vill? Utifrån det kan du med hjälp av statistik på genomsnittlig avkastning och dylikt göra beräkningar på hur hög risk du behöver ta, samt hur mycket pengar du behöver satsa.

Viktigt att komma ihåg är förstås att det aldrig finns någon garanti för att en viss aktie kommer fortsätta att prestera lika bra framgent, som den gjort tidigare. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Utdelningsaktier med högre risk har också en högre förväntad avkastning. Dock måste den högre risknivån förstås tas med i beaktning.

Vidare ökar dina chanser till höga utdelningar och en mer lönsam ränta på ränta-effekt ju mer ingångskapital du har att investera.

Tips: Dra ned på utgifterna för att kunna investera mer

Somliga har medel att ha såväl dyra levnadsomkostnader med höga utgifter, som ett saftigt sparande. För de allra flesta privatsparare ser det dock sällan ut så.

Det mest effektiva sättet att kunna investera mer är att se över och dra ned på sina utgifter. Inkomsten är ofta svår att påverka – den är ofta vad den är, och de förutsättningar som finns är de man har att jobba med. Utgifterna går däremot att påverka en hel del.

Mycket av det som promotas genom exemplevis FIRE-rörelsen inbegriper just att sänka sina utgifter i syfte att kunna investera mer. En bonuseffekt av det blir också att de framtida utdelningarna inte behöver vara lika höga om man har vant sig vid ett lite billigare leverne.

Bra saker att se över kan till exempel vara försäkringar, abonnemang, matkostnader och övriga utgifter som man kanske inte har riktig koll på. Att eliminera många småutgifter gör ofta stor skillnad.

Aktier med hög direktavkastning är inte alltid bäst

Utdelningar kan variera kraftigt mellan olika aktier. Somliga har en direktavkastning på runt 1%, en del på 3% och vissa ligger långt över 5-6%. Direktavkastningen är alltså ett procentuellt mått som visar hur stor andel utdelningen utgör av aktiens pris.

Ett vanligt misstag, åtminstone bland nybörjare och med sparare som är mindre vana vid utdelningsaktier, är att tro att högst utdelning alltid är bäst. Visst kan höga utdelningar vara attraktiva då de ger ett bra kassaflöde in här och nu, men långsiktigt kan hög direktavkastning ofta vara en viktig varningsflagga.

Hög direktavkastning betyder att företaget inte återinvesterar särskilt mycket av vinsten i bolaget och verksamheten. Utan nya investeringar kommer på sikt tillväxten att bli lidande, och med det även värdet på aktien. Således innebär hög direktavkastning en högre risk.

Var noggrann med att läsa ett företags utdelningspolicy innan du investerar. Står där att 70% eller mer av vinsten ska delas ut kan det vara en anledning att dra öronen åt sig. Så hög utdelning lämnar inte mycket kvar att satsa på bolaget.

Med det sagt behöver höga utdelningar inte nödvändigtvis vara dåligt. Mycket beror på hur ens investeringsstrategi ser ut och vilken sparhorisont man har. Generellt sett är aktier med lite lägre direktavkastning och bra tillväxt ofta bättre om man sparar i en utdelningsportfölj med målet att i framtiden kunna leva på utdelningarna.

När du gör research för att välja utdelningsaktier till din portfölj; studera såväl utdelningen (nutida och historiska) som aktiens värdeutveckling. Titta även på utdelningshistoriken, utdelningstillväxten, bolagets balansräkning samt viktiga nyckeltal.

Ett företag som över tid lyckas ge aktieägarna ett ökat substansvärde med en bra kursutveckling är i regel mer lönsamt än ett bolag som har hög direktavkastning med låg eller ingen ekonomisk tillväxt.

Vikten av utdelningstillväxt och utdelningshistorik

Utdelningstillväxt och utdelningshistorik är bägge centrala faktorer att ta hänsyn till när du bygger en utdelningsportfölj. Låt oss titta på varför.

Utdelningstillväxt: Utdelningstillväxt visar om och hur mycket ett företag har höjt utdelningen från år till år. För en optimal utdelningsportfölj vill man förstås ha aktier som höjt sin utdelning obrutet under många år i rad, alternativt aldrig sänkt eller ställt in någon utdelning.

Få företag kan stoltsera med detta – men det finns en del. Så kallade Dividend Aristocrats är bolag som höjt utdelningen varje år under minst 25 år i rad. Listan är framtagen av S&P500 och innehåller amerikanska bolag som bland andra Johnson & Johnson, Coca Cola och 3M.

Exempel på svenska aktier med en långgående trend av bra utdelningstillväxt är Investor, Castellum och Huvudstaden.

Utdelningshistorik: Lika viktigt som att utdelningen inte sänks eller stagnerar med jämna mellanrum är förstås regelbundenheten i utbetalningarna. Hur ser det ut för de bolag du är intresserad av att köpa aktier i? Har utdelningarna slopats många gånger? Hur många år har företagen givit utdelning?

Att kunna leva på aktieutdelningar förutsätter givetvis att utdelningarna faktiskt blir av i de aktier man sparar i. Således är det viktigt att studera historiken för en aktie innan man investerar några pengar.

Än en gång är inte historien någon försäkring för att det blir likadant i framtiden, men det ger en god uppfattning om stabiliteten i bolaget och en indikation på vad man kan förvänta sig om framtiden.

Lästips: Utdelningsaristokrater – Sverige

Välj aktier med omsorg

Att hitta rätt aktier till sin utdelningsportfölj kan vara betydligt svårare än vad man först tror.  Eftersom historisk avkastning, utdelningshistorik och annan statistik inte är någon garanti – hur ska man då veta vilka aktier som är rätt? Vilka som kommer att gå bra?

Svaret på det är förstås; det kan man inte.

Aktier är riskfyllda instrument och börsen är en riskfylld marknad. Vill man satsa på en utdelningsportfölj – eller andra typer av finansiella tillgångar – krävs det således att man är beredd att ta risker, samt att man har råd att göra det.

Noggranna och medvetna val av aktier samt diversifiering – det vill säga riskspridning – är a och o för att göra sig mindre sårbar och för att minimera risken för stora förluster. Så gott det går.

Diversifiering får du genom att investera i bolag verksamma inom olika branscher och på olika marknader. Har du en portfölj som endast innehåller aktier i teknikbolag eller svenska aktier, blir du väldigt sårbar om teknikmarknaden plötsligt dippar eller om Stockholmsbörsen rasar.

Med det sagt är det förstås viktigt att inte investera i sådant man inte känner sig bekväm med enbart för att diversifiera sin portfölj. En god riskspridning behöver inte innebära att du har innehav i en mängd olika branscher, i länder världen över.

Satsa på bolag inom marknader och branscher du tror på och känner dig välbekant med, men undvik att lägga alla ägg i samma korg.

Fonder och ETF’er är utmärkta alternativ till aktier

Alla typer av aktier – oavsett utdelning eller inte – kräver att man är någorlunda insatt i hur börsen fungerar, samt att man har den tid och det engagemang som krävs för aktiv förvaltning av sin portfölj.

Fonder och ETF’er är bra alternativ till aktier för den som söker ett enklare, bekvämare och lite tryggare sätt att investera. Den förväntade avkastningen är generellt sett lägre och bra fonder ger inga utdelningar, men samtidigt är också risknivån lägre.

Eftersom fonder investerar i ett stort antal olika tillgångar får man en naturlig diversifiering. I synnerhet med indexfonder, men även aktivt förvaltade aktiefonder.

ETF’er är börshandlade fonder som till skillnad från vanliga fonder handlas direkt på börsen. Eftersom de handlas på börsen precis som aktier går de betydligt snabbare att köpa och sälja. De har också mycket lägre avgift än vanliga aktiefonder. Dock tillkommer courtage, men endast vid köp- och säljtillfällen – inte löpande årligen.

Vidare fungerar det förstås utmärkt att kombinera olika typer av instrument och ha en utdelningsportfölj, en fondportfölj och kanske några ETF’er. Olika typer av instrument ökar såväl dina möjligheter, som din riskspridning.

Var tålmodig – och smart

Ju mindre man är inne och pillar i sina investeringar desto bättre går det oftast. Statistik visar att kvinnor ofta lyckas bättre med sina sparanden än vad män gör, mycket för att de är mer tålmodiga och bättre på att lämna sina portföljer ifred och låta tiden ha sin gång. Dessutom väljer de i större utsträckning fonder framför aktier.

En utdelningsportfölj, och aktier överlag, kräver förstås att man är aktiv och förvaltar sina innehav, men är man för ivrig med att göra transaktioner och fördela om i tid och otid blir effekten sällan positiv. Snarare tvärtom.

Vidare gäller det att vara smart när det kommer till drömmen om att kunna leva på utdelningar. Att sluta jobba helt vid 40 års ålder kan låta lockande, men finansiella investeringar på börsen är riskfyllda. Det finns en risk att man gör en stor förlust, eller att pengarna inte räcker så länge som man tror.

Just därför kan det vara klokt att inte sluta arbeta helt – även om ens utdelningsportfölj och eventuella andra investeringar tillåter det. Att jobba deltid ett par dagar eller några timmar i veckan bidrar till ekonomisk trygghet (och kan dessutom ge välbehövlig intellektuell stimulans).

Slutsats – Kan man leva på utdelningar?

Så, kan man leva på utdelningar? Jodå, det kan man – men för det krävs både en hel del kapital och att man är ordentligt insatt i aktiemarknaden och hur aktier fungerar.

Ett stort startkapital gör förutsättningarna lite bättre, men gemene man har sällan flera hundra tusen kronor att investera i klump för att sedan fylla på med ytterligare tusenlappar varje månad.

Det tar tid att bygga en utdelningsportfölj som genererar en avkastning man kan leva på, och ju mindre sparbudget man har desto längre tid tar det oftast.

Med det inte sagt att det är omöjligt. Det finns gott om exempel på inspirerande människor som lyckats med sina utdelningsportföljer så pass att de kunnat dra sig tillbaka redan i 40-årsåldern.

Givet oddsen och de förutsättningar som ofta krävs, kan det dock vara mer värt att spara långsiktigt i fonder och eventuellt aktier utan att fixera sig vid utdelningar. Se utdelningarna som en bonus, men prioritera den långsiktiga värdeutvecklingen i dina innehav istället.

Begränsa dig inte till att sträva efter att bara leva på utdelningar, utan sätt istället som mål att du ska kunna leva på dina investeringar – dina tillgångar. Om du med tiden behöver frigöra kapital – till exempel om du bara vill jobba 50% de sista 5 åren innan pensionen – går det enkelt att sälja av aktier och/eller fondandelar.

Tips! Läs gärna Så bygger du en bra utdelningsportfölj för tips om hur du kan komma igång med din portfölj.

Artikeln innehåller affiliatelänkar till Avanza. 

Läs gärna mer om detta här.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button