Utdelningsaktier

Norska utdelningsaktier

Last Updated on september 19, 2021 by admin

Intresserad av att addera norska utdelningsaktier till din portfölj och få exponering utanför Sverige men inom Norden? Nedan finner du en guide till några av de mest intressanta alternativen – plus ett bra värdefulla tips om norska investeringar överlag.   

Norska industrier, det norska företagsklimatet och den norska aktiemarknaden skiljer sig en del från hur det ser ut i Sverige, trots den geografiska närheten och att mycket annat är lika.

Oslobörsen har historiskt sett främst dominerats av bolag verksamma inom fiske, oljeproduktion och shipping – vilka fortfarande är branscher som i mångt och mycket utgör själva ryggraden av norsk industri – medan den svenska marknaden istället kännetecknas av bland annat tyngre industrier och teknik.

Givet olikheterna kan norska utdelningsaktier bli ett intressant inslag i aktieportföljen – men vilka bolag bör man satsa på? Vilka norska utdelningsaktier har levererat bäst historiskt och vilka är mest stabila? Låt oss ta en titt.

Norska utdelningsaktier – 21 attraktiva alternativ

 1. Orkla
 2. Tomra
 3. Arcus
 4. ABG Sundal Collier Holding
 5. AF Gruppen
 6. Gjensidige
 7. Bouvet
 8. Aker ASA
 9. Borregaard
 10. TGS-Nopec
 11. Fjordkraft
 12. Medistim
 13. Yara International
 14. Salmar
 15. Schibsted
 16. Telenor
 17. Europris
 18. Atea
 19. Mowi
 20. Equinor
 21. DNB

Listan innehåller länkar till Avanza. Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital.

Orkla

Orkla är Nordens ledande leverantör inom livsmedel, dagligvaruhandel, apotek, bagerimarknad samt storhushåll. Inom organisationen, som är ett konglomerat, finns segmenten Orkla Foods, Orkla Care, Orkla Confectionary & Snacks samt Orkla Food Ingredients, vilka i sin tur basar över kända varumärken som Göteborgskex, Bats, Cederroth, Grumme och Felix – för att bara nämna ett fåtal.

Till organisationen hör även dotterbolaget Orkla Investment, vilket förutom innehav i varumärkesverksamheten, även har majoritet i den norska färgjätten Jotun samt har innehav i bland andra Hydro Power och Orkla Venture.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Orkla är kända för att ha en generös utdelningspolicy i vilken man prioriterar en hög och stadig utdelning till sina ägare. Företaget har aldrig sänkt eller slopat någon utdelning, men utdelningstillväxten har varit något blygsam de senare åren. En attraktiv norsk utdelningsaktie som finns att handla hos bland andra Avanza.

Tomra

Återvinningsmarknadens ledande bjässe med en global marknadsandel på hela 75% för RVM – det vill säga pantmaskiner.

Företagets verksamhet är uppdelad i två segment; Tomra Collecting Solutions och Tomra Sorting Solutions, där pantmaskiner hör till Collection Solutions medan fokus inom Sorting Solutions istället ligger på att utveckla olika typer av maskiner för livsmedelshantering, metallåtervinning samt effektivisering inom gruvindustrin.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Tomras utdelningspolicy gör gällande att mellan 40-60% av vinsten ska betalas ut till aktieägarna. Med undantag för senaste året har inga utdelningar sänkts eller slopats sedan 2011, och tillväxten har varit bra . Två bonusutdelningar har även gjorts under 2019 och 2020.

Arcus

Vin- och spritbolaget Arcus har endast varit noterade på Oslobörsen sedan 2016, vilket innebär att utdelningshistoriken för företaget är kort.

Just nu handlas Arcus fortfarande på Oslobörsen, men framgent kommer bolaget istället att vara listat på Helsingforsbörsen. Detta eftersom man är i processen att fusioneras med finska Altia. Efter fusionen kommer den nya organisationen heta Anora Group PLC.

Som kuriosa kan också nämnas att största aktieägare efter fusionen blir investmentbolaget Canica, vilket i sin tur ägs av den norska affärsmagnaten Stein Erik Hagen, och som även är majoritetsägare i Orkla.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Arcus har som policy att dela ut 50-70% av vinsten till sina aktieägare. Utdelningshistoriken är kort men stabil – en höjning efter första året och därefter inga sänkningar eller slopade utdelningar.

ABG Sundal Collier Holding

ABG Sundahl Collier är en mindre investmentbank okänd för många svenska privatsparare. Banken börsnoterades redan 1990, har under sina verksamma år aldrig redovisat ett förlustresultat. Närmare 60% av dess intäkter härstammar från den inhemska marknaden, resterande kommer nästan uteslutande från den övriga nordiska marknaden.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

ABG Sundahl Collier strävar efter att dela ut 80% av årsvinsten till sina ägare. Utdelningsnivån har de senaste 10 åren legat relativt lågt men också relativt stabilt, med såväl bra höjningar som någon sänkning men inga slopade utdelningar.

AF Gruppen

AF-gruppen är ett ledande bolag inom bygg och konstruktion, vilket har verksamhet inom sju olika segment – däribland infrastruktur, fastigheter samt energi- och hållbarhetseffektiviseringar inom bygg. Bolaget har förutom i Norge även betydande verksamheter i Sverige och utomlands.

AF-gruppen börsnoterades 1997, efter vilket de har bjudit på en mycket framgångsrik ekonomisk tillväxt och således blivit en attraktiv norsk utdelningsaktie att äga.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Minst 50% av vinsten ska delas ut till ägarna. De senaste åren har bolaget utökat till två utdelningar per år. Stabil utdelningshistorik och bra tillväxt.

Gjensidige

Gjensidige är Norges största sakförsäkringsbolag, tillika en stor försäkringskoncern i hela Norden. Verksamhet bedrivs förutom i Norge även i Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Bolaget erbjuder idag en mängd olika typer av försäkringar – däribland liv-, fordons-, sak- och hemförsäkring.

Gjensidige grundades redan 1816, har uppvisat en stabil och framgångsrik utveckling genom åren och är dessutom till största del kundägt.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Enligt bolagets policy ska 80% av vinsten delas ut till ägarna i form av utdelning. Buybacks tillämpas inte. Bra utdelningshistorik, endast någon enstaka (marginell) sänkning samt ett flertal bonusutdelningar de senaste 10 åren.

Bouvet

Bouvet är ett norskt konsultbolag inom IT, digital kommunikation och olika typer av rådgivning. Företaget har sitt huvudkontor i Oslo, men har också betydande verksamhet i Sverige med kontor i Borlänge, Örebro och Stockholm.

Bolagets statistik och ekonomiska resultat visar på en framgångsrik tillväxt såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt – i synnerhet för den norska delen av företaget men även för den svenska.

Vidare talar företagets inriktning, den icke kapitaltunga och skalbara verksamheten samt digitaliseringen för att Bouvet kan komma att utvecklas mycket positivt även framgent.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Bouvet tillämpar ordinarie utdelning en gång per år, men ett antal bonusutdelningar har också förekommit. Hög utdelning, bra tillväxt och inga slopade utdelningar de senaste åren.

Aker ASA

Investmentbolaget Aker ASA kontrolleras av Kjell Inge Røkke, som är en av Norges rikaste och mäktigaste affärsmän. Bolaget var ursprungligen verksamt inom shipping och fartygskonstruktion, men är sedan 1982 ett renodlat investmentbolag i huvudsak inriktat på tunga industrier.

Aker ASA börsnoterades på Oslo Stock Exchange 2004. Största innehavet är oljebolaget Aker AP.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Akers utdelningspolicy gör gällande att 2-4% av NAV (Net Asset Value) ska delas ut till ägarna. Hög utdelning, bra tillväxt (undantag 2020), inga slopade utdelningar de senaste åren och även ett par bonusutdelningar.

Borregaard

Anrikt timmer- och skogsbolag som grundades redan 1899. Borregaards verksamhet innefattar skog, timmer och pappersproduktion. Mellan 1986 och 2012 ingick bolaget i Orkla-koncernen, men har sedan avknoppningen varit ett enskilt företag.

Givet verksamheten inom skog och timmer, anses Borregaard vara ett grönt och hållbart företag vars produkter till mångt och mycket kan användas som alternativ till fossila bränslen.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Borregaards mål är att betala ut 30-50% av nettovinsten till sina aktieägare. Utdelningarna ska vara stabila och progressiva. Positiv tillväxt sedan 2012.

TGS-Nopec

TGS-Nopec utvecklas seismisk datautrustning avsedd specifikt för olje- och gasbolag. Imponerande tillväxt, mycket bra ekonomiska resultat och stabila utdelningar de senaste tio åren.

TGS-Nopec är inte ett oljebolag i sig, men eftersom de säljer sin utrustning till olje- och gasbolag blir de indirekt beroende av oljepriset – vilket i sin tur är känt för att kunna fluktuera en hel del. TGS-Nopec kan vara ett attraktiv utdelningsaktie att äga, givet att man är medveten om korrelationen med den volatila oljemarknaden.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Någon uttalad policy gällande frekvens på utdelningar finns inte, men sedan 2016 ger TGS-Nopec som ett av få norska bolag utdelning per kvartal. Bra utdelningshistorik, om än något fluktuerande.

Fjordkraft

Norskt energibolag som fram tills nyligen enbart var verksamt i Norge, men som numera även är aktiva på den svenska och finska marknaden – om än i betydligt mindre skala förstås. Fjordkraft börsnoterades först 2018, men har varit verksamt ända sedan 2001.

Bolaget har såväl privata kunder (70%) och företagskunder (30%), och är sedan 2017 även en distributör av telekom via Telenors nätverk.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Målet är att kunna dela ut 80% av nettovinsten, givet att förutsättningarna tillåter det. Utdelningshistoriken sträcker sig endast tre år tillbaka, men den initiala utdelningsnivån har höjts.

Medistim

Medistim utvecklar produkter och utrustning för hälsa- och sjukvård, främst ultraljudsteknik som kan användas i syfte att förebygga hjärtattacker och stroke. Ett av få norska, publika hälsovårdsföretag.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Enligt Medistims utdelningspolicy ska 70% av nettovinsten delas ut, under förutsättning att det är ekonomiskt hållbart. Företaget har presenterat en positiv utdelningstillväxt ända sedan 2006 (undantaget 2014), helt utan slopade utdelningar. Ordinarie utdelning görs en gång per år.

Yara International

Yara är världens ledande aktör inom gödsel och gödningsmedel. Bolaget grundades redan 1905, men var ända fram till 2004 en del av Norsk Hydro. Idag består verksamheten av i huvudsak tre inriktningar; gödsel och gödningsmedel, bevattningssystem samt industriella kemikalier – allt med huvudfokus på jordbruk.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Målet är att omkring 50% av nettovinsterna ska betalas ut som årlig utdelning till bolagets aktieägare.

Utdelningarna har fluktuerat en del sedan 2004, vilket får anses vara normalt eftersom Yaras verksamhet är cyklisk, men över tid har tillväxten varit mycket bra, och kan förväntas fortsätta så om verksamheten fortsätter att utvecklas och prestera på samma nivå som hittills.

Salmar

En av världens största producenter av odlad lax, tillika ett bolag känt för många svenskar. Salmar ägs och drivs av den norska affärsmannen Gustav Witzøe och dennes familj. Bolaget innehar idag drygt 100 licenser för marin produktion av odlad lax i norska vatten.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Någon tydligt uttalad utdelningspolicy saknas för Salma, men utdelning ska enligt målsättningen lämnas en gång per år och balanseras utifrån ekonomiska resultat. Något fluktuerande utdelningshistorik, med två slopade utdelningar sedan 2007, men över tid en bra tillväxt – från 1,10 NOK år 2007 till 13 NOK år 2019 (som högst gav aktien en utdelning på 23 NOK år 2018).

Schibsted

Välkänt investmentbolag/holdingbolag aktivt inom framförallt media- och kommunikationsbranschen. Schibsted har varumärken som Aftonbladet, Blocket, Lendo samt norska publikationen VG under sina vingar. Fokus ligger på de nordiska marknaderna, men genom dotterbolaget Adevinta – vilket också är listat på Oslobörsen – bedrivs även internationell verksamhet.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Schibsted är mer attraktiv för sin totala avkastning, snarare än för direktavkastningen och nivån på utdelningar. Utdelningstillväxten har varit obefintlig i nästan 20 år och totalt har två utdelningstillfällen slopats. Samtidigt har aktiens värdeutveckling över tid varit positiv, varför bättre utdelningar förmodligen kan väntas framgent.

Telenor

Förmodligen ett av de mest kända norska företagen för svenska investerare. Telenor är Norges största telekombolag, verksamt på såväl den inhemska marknaden som den internationella – däribland i Sverige och Asien.

Telenor börsnoterades på Oslo Stock Exchange år 2000 och var då 100% ägt av norska staten. Idag är bolaget mer privatiserat, men fortfarande statligt till 54%. Stabilt bolag med en skalbar verksamhet gör Telenor till en potentiellt attraktiv aktie att addera till portföljen.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Ordinarie utdelning sker halvårsvis. Hyfsad utdelningstillväxt och en stabil trend med endast ett fåtal marginella sänkningar och inga slopade utdelningar de senaste åren – trots att telekom är en bransch präglad av tuff konkurrens.

Europris

Europris är Norges största kedja inom dagligvaruhandeln, inriktad på ett flertal olika kategorier och segment – däribland kläder och skor, elektronik, hygienprodukter, rengöringsmedel, hem och hushåll samt mat.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Europris gav den första utdelningen 2015 och har sedan dess endast behövt göra en sänkning. Inga inställda utdelningar och en bra tillväxt överlag, liksom en positiv värdeutveckling för aktien som sådan.

Atea

Framgångsrikt IT-bolag som är marknadsledande i såväl Norge, som i de baltiska länderna. Atea är även marknadsledande på den svenska marknaden, och således ett känt varumärke för många svenskar.

Verksamheten består främst av systemintegration och tillhandahållande av teknisk infrastruktur för bolag inom både privat och offentlig sektor.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Blygsam utdelningstillväxt de senaste åren, men en stabil trend utan slopade utdelningar (undantaget våren 2020 till följd av pandemin). Policyn gör gällande att så mycket som möjligt, minst 70%, av företagets vinster ska delas ut till ägarna givet att balansräkningen ger utrymme för det.

Mowi

Mowi är, precis som Salmar, en av världens största producenter av odlad lax, liksom ett av de största fisk- och skaldjursföretagen i världen. Den huvudsakliga verksamheten består av just fiskodling, för vilken anläggningar finns i både Norge, Kanada, Skottland, Chile samt på Färöarna och Irland.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Mowi är en av få norska utdelningsaktier som delar ut kvartalsvis. Till följd av pandemin med covid-19 har utdelningen tillfälligt både sänkts och slopats, men den ursprungliga policyn kvarstår. Minst 75% av nettovinsterna ska delas ut till ägarna.

Equinor

Equinor hette fram till 2018 Statoil, men namnet byttes för att dels flytta fokus från det norska statliga ägandet och för att dels möjliggöra en bredare inrikting än bara olja. Equinor är dock fortfarande till 67% statligt ägt.

Bolagets huvudsakliga inriktning är fortfarande olja och gas, men på senare år har även stora investeringar gjorts i förnyelsebar energi, vilket givetvis öppnar upp för fler möjligheter framgent och framtidsutsikter som går mer i linje med grön utveckling.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

Utdelning sker kvartalsvis, och ambitionen är att höja utdelningen för varje år. Tillväxten har dock varit blygsam de senaste åren, men likväl stabil med tanke på att olje- och gasmarknaden är volatil och känslig för fluktuationer.

DNB

DNB är Norges största bank och finanskoncern, tillika en viktig aktör inom energibranschen samt en av världens största shippingbanker. DNB är tillsammans med Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank en av de fem största finansiella institutionerna i Norden, sett till marknadsvärde.

Utdelningspolicy och utdelningshistorik

DNB har som målsättning att dela ut minst 50% av vinsten till sina aktieägare. Utdelning sker normalt sett en gång per år. Relativt hög utdelning och bra utdelningstillväxt med undantag för fjolåret då utdelningen slopades som konsekvens av pandemin.

Var kan man investera i norska utdelningsaktier?

Ovanstående norska aktier är samtliga listade på Oslo Stock Exchange, men finns att handla via svenska nätmäklare som Avanza och Nordnet.

Norska utdelningsaktier (och norska aktier utan utdelning) kan handlas genom ett traditionellt depåkonto, ett ISK eller en kapitalförsäkring. Liksom vid all handel med utländska aktier tillkommer en så kallad källskatt vid utdelningar, vilken för just norska aktier under 2018 höjdes från 15% till 25%.

Givet källskatten kan en kapitalförsäkring vara att föredra om du vill investera i norska utdelningsaktier och andra andra utländska värdepapper. Detta eftersom den kontotypen ger automatisk återbetalning av källskatten (försäkringsbolaget sköter processen åt dig).

Sparar du i ett ISK eller en depå måste du själv agera för att kunna få avräkning på skatten. Källskatten dras automatiskt från din utdelning och är således ingenting du själv måste komma ihåg att betala.

Här kan du öppna ett handelskonto hos Avanza. 

Bra att tänka på

En investering i norska utdelningsaktier bör, liksom alla former av investeringar, föregås av egen research och en individuell riskbedömning.

Utländska aktier innebär generellt sett ett högre risktagande än svenska eftersom kännedomen om utländska bolag ofta är mindre än om svenska, samt att det som svensk är enklare att hitta och tillgodogöra sig information på svenska.

Förutsättningarna för norska investeringar kan emellertid anses vara bättre än för många andra utländska aktier, eftersom det rör sig om en närliggande grannmarknad.

Listan i denna artikel är huvudsakligen koncentrerad till Large- och Mid Cap-bolag, helt enkelt för att bolag med större finansiella muskler som regel kan ge bättre utdelning och har stabilare utdelningshistorik. Vidare är också större bolag ofta tryggare för dig som investerare.

Med det dock inte sagt att det inte även finns andra norska utdelningsaktier som kan vara av intresse, och som mycket väl kan kvala in på denna lista framöver. Den finansiella marknaden är ständigt föränderlig och dynamisk, varför det är viktigt att hålla sig ajour och uppdaterad med utveckligen.

Några värdefulla tips:

 • Norska utdelningsaktier ökar diversifiering mot en annan marknad och kan ge ett stabilt kassaflöde till din portfölj – men som med alla utdelningsaktier är det viktigt att inte bara stirra sig blind på utdelningen.Hur ser exempelvis aktiens värdeutveckling ut? Viktiga nyckeltal? Är direktavkastningen rimlig eller känns den alldeles för hög på bekostnad av tillväxten? Tror du på verksamheten och är affärsmodellen lätt att förstå?
 • Aktier kräver en del tid och engagemang från dig som investerare – det är viktigt att hålla sig uppdaterad med marknaden. Norska fonder kan vara ett bra alternativ för dig som vill ha exponering mot Norge, men som vill investera på ett enklare sätt med lägre risk.

Läs gärna mer här om ämnet.

Related Articles

Back to top button